Dept. of mathematics  Skripta
  Cesta k vydání skripta ,,Úvod do algebry, zejména lineární``

Říjen 2006

Vedení katedry matematiky rozhodlo, že nebude dále objednávat dotisky původního skripta pro algebru na FEL ČVUT [Demlová, Pondělíček: Úvod do algebry] a požádalo mě o vytvoření skripta nového. Tím úkolem jsem byl pověřen mimo jiné proto, že je známo, že od roku 2000 mám na internetu veřejně přístupný text rozsahu skripta. Pro tištěné vydání tento text využiji a doplním. Na skriptu jsem měl spolupracovat s prof. Ptákem, takže se původně počítalo se dvěma autory.

Skriptum bylo zařazeno do edičního plánu s výhledem, aby bylo k dispozici studentům v zimním semestru roku 2007.

Prosinec 2007

Prof. Pták shledal, že ze závažných jiných důvodů nemůže připravovanému textu věnovat tolik času, kolik by si jako spoluautor přál. Požádal mě tedy, zda bych nechtěl být jediným autorem textu. Nicméně byl ochoten dále spolupracovat a v červnu 2007 poctivě celý můj text prošel, korigoval a napsal posudek.

Oznámil jsem nakladatelství ČVUT změnu edičního plánu (stávám se jediným autorem) a začal jsem studovat jejich návrh licenční smlouvy mezi autorem a nakladatelem. V ní autor za určitý autorský honorář uděluje nakladateli výhradní licenci na šíření díla na 5 let a píše se tam doslova: "Autor se zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy ... neuveřejní bez souhlasu nakladatelství ani části z připravovaného díla." Vzhledem k tomu, že jsem části připravovaného díla dávno uveřejnil a nemíním je na internetu mazat, požádal jsem nakladatelství ČVUT o souhlas se šířením části připravovaného díla na internetu. Text jimi navrhované smlouvy by se měnit nemusel, jen ten souhlas jsem potřeboval.

Odhadl jsem, že celé dílo se bude skládat ze 70 % veřejně šířeného textu (který už na internetu existuje) a 30 % nového textu (cvičení, kapitola o polynomech). Byl jsem ochoten vzít honorář jen za 30 % nového textu, ale trval jsem na tom, že dílo musí být vytištěno celé (včetně 70 % stávajícího textu).

Leden 2007

Dozvídám se, že zasedala redakční rada nakladatelství ČVUT a rozhodla, že pokud má dílo obsahovat text, který už existuje na internetu, je nutné jej bezpodmínečně z internetu odstranit. Pokud to neudělám, vyřadí plánované skriptum z edičního plánu. Takový nesmysl jsem nečekal ani v nejhorším snu. Jak odstranit text z internetu? To přeci není technicky možné a navíc bych si připadal v internetové komunitě jako idiot.

Problém je také diskutován v senátu FEL ČVUT za účasti rektora ČVUT. Uvádím tam, že je u mnoha titulů běžné, že existuje kromě tištěného vydání i plný text v nezměněné podobě na internetu. I jedna z mých knih o TeXu má tuto vlastnost. Připouštím, že nakladatel může mít obavy, zda bude titul prodejný, když si jej každý může přečíst na internetu. Konstatujeme, že ediční rada neumí pružně reagovat na změněné podmínky při tvorbě učebních materiálů (tenktát nebyly počítače, nyní jsou). Děkan (prof. Škvor) se nabízí, že problém otevře na schůzce děkanů s rektorem. Prof. Ripka navrhuje vyfouknout lukrativní zakázku, na které mohlo nakladatelství ČVUT vydělat: skriptum pro první ročník se dělá ve velkém počtu kusů, čímž znatelně klesají fixní náklady (např. autorský honorář), ale cena za kus se počítá stejná jen podle rozsahu skripta. Prof Ripka tedy navrhuje vydat skriptum nákladem Fakulty elektrotechnické bez spolupráce s nakladatelstvím ČVUT. Fakultě elektrotechnické by oněch 70 % už zveřejněného textu nevadilo.

Únor 2007

Prof. Ripka dělá průzkum cenových možností u různých tiskáren a nakladatelů a shledává, že skriptum může vyjít v tiskárně ČVUT. Zákazníkem tiskárny ČVUT v tomto případě není Nakladatelství ČVUT, ale přímo Fakulta elektrotechnická. S vedoucím tiskárny si domlouvám termín odevzdání předlohy, aby studenti měli skriptum k dispozici v září 2007. Předlohy dodám do začátku letních prázdnin. Na rozdíl od situace, kdy jsou předlohy odevzdávány Nakladatelství ČVUT, připravím komplet všechny předlohy včetně tiráže a grafického návrhu obálky sám. Nakladatelskou hantýrkou bychom řekli, že AA=VA (autorské archy jsou totéž co vydavatelské archy).

Březen 2007

Na základě ústní dohody, že skriptum vydáme nákladem Fakulty elektrotechnické a že smlouvy sepíšeme později, se pouštím do práce. Dělám kapitolu o polynomech a cvičení ke všem kapitolám. Je nejvyšší čas začít na tom vyšívat, abych stihnul termín odevzdání.

Květen 2007

Ukazuje se, že za krátkou dobu se v křesle děkana vystřídá třetí člověk. Já mám velký kus práce na skriptu hotový, ale stále nemám smlouvu, která by mi zaručila, že se tato práce dočká tištěné formy. Prof. Ripka kopíruje smlouvu běžně používanou s Nakladatelstvím ČVUT a společně ji na některých místech upravujeme, aby vyhovovala oběma smluvním stranám. Doc. Müller nabízí uhradit komplet celý autorský honorář v běžné výši (jaké by nabídlo i Nakladatelství ČVUT) z prostředků ESF. To je zapracováno do smlouvy a já na základě toho musím na straně 2 díla uvést dík chlebodárcům včetně předpisového pořadí loga ESF, vlajky EU, loga Prahy a vlajky ČR. Cena za jeden kus se bude počítat jen tak, aby pokryla náklady fakulty, které jsou v tuto chvíli rovny pouze výdajům za tisk. Autorský honorář byl uhrazen jinak. Samozřejmě knihkupec v červené menze si přihodí své procento a stát (tj. státní rozpočet ČR, kterému paradoxně děkuji jako svému chlebodárci) si přihodí své procento na DPH.

Červen 2007

Místy přestává být jasno, kdo je dále zodpovědný za vydání skripta za "Fakultu elektrotechnickou". Dosud se nejvíce angažoval prof. Ripka a případné financování honoráře měl rozmyšlené doc. Müller, ale tito od června nejsou ve vedení fakutly. Já stále nemám podepsanou smlouvu ani o honoráři, natož smlouvu, která by mi zaručila, že dílo bude vytištěné. Přesto pilně zapracovávám v díle poslední korektury mnoha dobrovolných korektorů z katedry včetně připomínek lektora. Dokončuji také za vydatné technické pomoci mého syna (kterého jsem ten PostScript naučil docela dobře) grafický návrh obálky. Pro obálku volím barvu svých předchozích knih: žlutou. Vedoucí tiskárny je ochoten tuto barvu papíru pro obálky objednat a skutečně ji koncem června na skladu má.

Edičnímu oddělení FEL SVTI, na které mě odkázal prof. Ripka, kladu dotaz na obsah tiráže a na ISBN. Před několika měsíci (když jsem s nimi poprvé jednal) to vypadalo, že ISBN nebude problém. Nyní se ale zdá, že žádné takové číslo v rukávu nemají. Znejistěl jsem. Nakonec vedoucí SVTI vytáhl jakési číslo z Nakladatelství ČVUT, o kterém jsem až dosud předpokládal, že je snaha tuto instituci úplně obejít. Vzhledem k tomu, že prof. Ripka a doc. Müller už nejsou ve vedení fakulty, rozhodování o počtu výtisků a ceně za kus se ujímá tajemník fakulty. Ten také přislíbil, že najde zdroje na úhradu tiskárny. Ediční oddělení FEL SVTI se postará o distribuci. Za této situace konečně podepisuji smlouvu o honoráři a o výhradní licenci na pět let s Fakultou elektrotechickou, jmenovitě s čerstvým děkanem doc. Šimákem.

30. června odevzdávám všechny podklady pro tisk vedoucímu tiskárny ČVUT. Objednávku a platbu za tisk si vyřídí s tajemníkem fakulty.

Srpen 2007

Skriptum je vytištěno v nákladu 1300 kusů a čeká ve skladě tiskárny na expedici. Tisk je zaplacen tiskárně z prostředků Fakulty elektrotechnické.

Září 2007

Tajemník fakulty určuje koncovou cenu skripta a SVTI převáží skriptum do knihkupectví Studentský dům. Tam se skriptum začíná prodávat za cenu 74 Kč.


Datum poslední aktualizace: 21. září 2007