PhD program Matematické inženýrství

Základní podmínky pro přijetí

O přijetí rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Nezbytnou podmínkou přijetí je souhlas školitele. Při pohovoru bude komise posuzovat předpoklady uchazeče pro vědeckou práci stejně jako významnost a výzkumný potenciál zvoleného rámcového tématu disertační práce. Budou brány v úvahu také výsledky v magisterském studiu.

Informace o přihlášce ke studiu jsou uvedeny na fakultních stránkách.

Cíle studijního programu Matematické inženýrství

Hlavním posláním doktorského studijního programu Matematické inženýrství je příprava studentů na samostatnou vědeckou činnost v rozličných oblastech matematiky jakými jsou například funkcionální analýza, matematická teorie rozpoznávání obrazu, aplikovaná algebraická geometrie, teorie kategorií, algebra, pravděpodobnost a statistika. Tento cíl úzce souvisí s potřebou vysoce matematicky erudovaných odborníků v technických, ekonomických a přírodovědných oborech.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Matematické inženýrství je vysoce kvalifikovaným vědeckým odborníkem se znalostmi v oblasti matematiky a jejích aplikací, které jsou na hranici současného stavu poznání. Kromě toho je schopen předávat své odborné znalosti široké odborné i laické veřejnosti.

Absolvent studijního programu je vybaven následujícími stěžejními kompetencemi:

  • Široký přehled v matematice a jejích aplikacích.
  • Hluboké znalosti na úrovni současného stavu poznání v oblasti matematiky dle vybraného zaměření.
  • Schopnosti aplikace matematických znalostí v kvantové teorii, informatice, rozpoznávání vzorů a počítačovém vidění, robotice, apod.
  • Schopnost hlubokého analytického a kritického myšlení.
  • Schopnost samostatně řešit obtížné problémy.
  • Spolupracovat s odborníky na národní i mezinárodní úrovni.
  • Schopnost provádět výzkum na světové úrovni.
  • Schopnost publikovat v mezinárodních časopisech a přednášet na mezinárodních konferencích.
  • Vyžívat svých odborných znalostí v pedagogické praxi.
  • Zprostředkovávat své znalosti odborné komunitě.

Své uplatnění může absolvent nalézt jako akademický pracovník na vysokých školách nebo jako vědecký pracovník v národních či zahraničních firmách a výzkumných institucích.

 

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.