B6B01MAA

Požadavky k předmětu B6B01MAA -- Matematická analýza

Toto jsou platné požadavky k předmětu pro rok 2022/2023 (kontaktní forma výuky).

Konzultační hodiny dle dohody.

Domácí příprava

Cvičení neopakují přednášku, je třeba si doma projít a promyslet odpřednesenou látku. Na cvičení choďte připraveni. Účast na cvičení je povinná.

Organizace semestru v případě kontaktní výuky:

Během semestru se píší dva testy:
  • 1.test v 5. týdnu semestru (na cvičeních 20.--21.10.2022): 40 minut čistého času, náplní jsou základní vlastnosti funkcí, maximální bodový zisk je 20 bodů, nutný zisk je 8 bodů. Ukázku testu ve formátu pdf najdete zde.
  • 2.test v 10. týdnu semestru (na cvičeních 24.--25.11.2022): 40 minut čistého času, náplní jsou limity, spojitost, derivace, maximální bodový zisk je 20 bodů, nutný zisk je 8 bodů. Ukázku testu ve formátu pdf najdete zde.

Bonus ke zkoušce: za každý test, který nebyl opravný a ze kterého dostal student alespoň 8 bodů, se jako bonus započítá počet získaných bodů.

Z diferenciálního a integrálního počtu bude zadán povinný domácí úkol. Maximální bodový zisk je 45 bodů, nutný zisk je 30 bodů. Úkol je nutno odevzdat písemně na papíru nebo elektronicky v Moodlu nejpozději na posledním cvičení 13. ledna 2023. Ukázku úkolu najdete zde. Body z domácího úkolu se do výsledku zkoušky nezapočítávají.

Náhradní testy za neúčast na testu v semestru ze závažných důvodů nebo opravený/é testy za nedostatečný výsledek testu v semestru (z jiného důvodu právo psát náhradní nebo opravný test nevzniká) se budou psát v posledním týdnu semestru nebo v prvním týdnu zkouškového období. Každý test je možno opravovat pouze jednou. Naplň testu a podmínky pro úspěšné napsaní jsou stejné jako pro test v semestru.

Bonus u opravného testu: při úspěšném absolvování testu se jako bonus započítá  1/2 počtu získaných bodů.

Požadavky k zápočtu

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních a zisk alespoň 8 bodů z každého ze dvou pisemných testů, které se budou psát během semestru, a zisk alespoň 30 bodů z povinného domácího úkolu (viz výše). Cvičící na prvním cvičení specifikují, co považují za aktivní účast na cvičení.

Organizace semestru v případě přechodu na online výuku: Vše bude upřesněno (také s ohledem na to, ve kterém týdnu by k přechodu došlo).

Hodnocení zkoušky

Nutnou podmínkou k zápisu na zkoušku je zápočet. Na termín zkoušky je možno se přihlásit pouze prostřednictvím systému KOS. Termíny zkoušek jsou pouze ve zkouškovém období pro daný semestr. Neomluvená neúčast na zkoušce je hodnocena známkou F.

K dispozici je dokument shrnující tématické okruhy ke zkoušce (přidáno 3. 1. 2017).

Na zkoušce se prokážete indexem nebo jiným průkazem totožnosti s fotografií. Na písemnou část zkoušky si přineste dostatečné množství prázdných listů A4 a psací potřeby. Test není možné psát obyčejnou tužkou nebo červeně. Žádné další pomůcky (kalkulačky, mobily, skripta) nejsou u zkoušky povoleny. Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty nebo z jiného zdroje) během zkoušky je klasifikován známkou F.

Zkouška se skládá z povinné 90minutové písemné a z nepovinné ústní části. Ukázku písemené části zkoušky můžete najít zde. Při opravování písemné části zkoušky se klade důraz na správné argumentace v teoretických úlohách a na podrobný postup výpočtu v úlohách praktické povahy. Z písemné části je možné získat maximálně 60 bodů a z ústní maximálně 20 bodů. Pokud získáte z písemné části zkoušky méně než 30 bodů, jste hodnoceni známkou F. Pokud získáte z písemné části zkoušky alespoň 30 bodů, přičtou se Vám bonusové body ze semestru. Je-li tento součet méně než 50 bodů, jste hodnoceni známkou F. Pokud je součet bodů z písemné části zkoušky a bonusu ze semestru alespoň 70 bodů, můžete se zúčastnit ústní zkoušky. U ústní zkoušky můžete získat dalších maximálně 20 bodů.

Hodnocení studenta, který není hodnocen známkou F dle předchozího odstavce, je dáno níže uvedenou tabulkou. V levém sloupci je uveden součet bodů ze semestru, z písemné práce u zkoušky a (případně) z ústní části zkoušky.

body hodnocení
90 a více A (výborně)
80 – 89 B (velmi dobře)
70 – 79 C (dobře)
60 – 69 D (uspokojivě)
50 – 59 E (dostatečně)
méně než 50 bodů F (nedostatečně)

Poznámka k teoretické a počítací části

Písemné práce v semestru a u zkoušky budou obsahovat teoretické otázky a příklady na výpočet. Ústní část bude obsahovat především teoretické otázky. Požadavky se pohybují od základních pojmů, definic a vět až k problémovějším úlohám a důkazům složitějších tvrzení.

Poslední úprava těchto pravidel: 14. 9. 2022