Úvod do řad

V této sekci uvedeme řady reálných čísel a jejich konvergenci.

Definice.
Nechť {ak}k ≥ n0 je posloupnost (reálných čísel). Pojmem řada (reálných čísel) rozumíme abstraktní symbol  ak.

Tato definice je trochu divná, protože pořád ještě nevíme, co to řada je. Důvodem pro tento přístup je, že abychom se mohli něco dozvědět o významu tohoto pojmu, musíme nejprve trochu pracovat. Když řekneme "řada", snažíme se tím vyjádřit myšlenku, že máme posloupnost (nekonečnou uspořádanou množinu) reálných čísel a1, a2, a3, atd. (pro zjednodušení teď předpokládáme, že indexy jdou 1, 2, 3,...) a zkoušíme je sečíst:

a1 + a2 + a3 + ...

Tento součet je samozřejmě nekonečný, takže nikdy nekončí a není jasné, co se tím vlastně míní a zda je to vůbec možné. Můžeme my, lidé žijící v konečném světě a konečném čase, vůbec uvažovat o nekonečném sčítání? Necháme tento problém filosofům, kteří se na něm vskutku vyřádili, a uvedeme jeden způsob, jak tuto otázku zodpovědět, a je to způsob, který uspokojuje většinu lidí.

Nejpřirozenější přístup k nekonečným součtům je využít to, co už známe, tedy konečné sčítání. Řečeno jednoduše, začneme sčítat čísla v řadě odleva a postupujeme v ní doprava, přičítáme další a další čísla, a jestliže se průběžné výsledky nakonec usadí u nějaké hodnoty, tak se zdá přirozené prohlásit tuto hodnotu za součet celé řady. Jak se to dělá formálně? Když se podíváme na nekonečný součet reprezentovaný řadou, můžeme z něj udělat součet konečný tím, že uřízneme jeho "ocas" a sečteme jen prvních několik členů.

Pro jednoduchost zase předpokládáme, že index začíná jedničkou. Index N představuje bod odříznutí, odpovídající konečný součet se nazývá částečný součet a značí se sN. Je jasné, že toto číslo se liší od celkové nekonečné sumy, ale teď přichází klíčová myšlenka. Vezmeme ten bod odříznutí a začneme jej posunovat doprava, stále počítáme vznikající částečné součty a díváme se, co dělají výsledné sumy. Pokud se blíží k nějaké hodnotě, má smysl tuto hodnotu prohlásit za součet nekonečné řady. Pokud se tyto částečné součty nějaké hodnotě neblíží, pak to ukazuje, že řadu tímto způsobem sečíst nelze. To blížení se znamená limitu.

Definice.
Uvažujme řadu  ak.
Pro všechna celá čísla N ≥ n0 definujeme její částečné součty vzorcem

Řekneme, že daná řada konverguje (k A), jestliže posloupnost {sN} konverguje (k A). Značíme to

Řekneme, že daná řada diverguje, jestliže posloupnost {sN} diverguje.

Jako obvykle jsou dva speciální případy divergence, které jsou zajímavější. Jestliže jde posloupnost {sN} do nekonečna, pak řekneme, že součet řady je nekonečno a značíme to

Jestliže jde posloupnost {sN} do mínus nekonečna, pak řekneme, že součet řady je mínus nekonečno a značíme to

Teď už máme definici, ale není jasné, zda to má nějaký význam, protože představa, že by mohla mít smysl nekonečná suma, je trochu podivná. Existují vůbec nějaké konvergentní řady? Popravdě řečeno, typická řada vybraná náhodně bude divergentní, ale existuje spousta pěkných konvergentních řad. Podíváme se teď na několik příkladů, abychom si ten nový pojem trochu osahali.

Příklad: Uvažujme řadu
Toto je triviální případ, dokonce i naprostý řadovní začátečník by si tipnul, že součet nekonečně mnoha nul by zase měla být nula. Jak to funguje podle definice? Zkusíme se podívat na prvních pár částečných součtů.

Evidentně sN = 0 pro všechna N, což je posloupnost jdoucí k nule. Podle definice tedy opravdu máme

Existují zajímavější příklady konvergentních řad? Zde je jeden, který znali už staří Řekové.

Příklad: Uvažujme řadu .
Tvrdíme, že tato řada konverguje a její součet je 1. Nejprve zkusíme pomocí geometrického argumentu ukázat, že to může mít smysl. Podívejte se na následující obrázek. Začneme s kouskem reálné osy reprezentujícím interval mezi 0 a 1. Víme, že sčítání čísel se dá reprezentovat na reálné ose tak, že dáváme úsečky příslušné délky jednu za druhou, a přesně to děláme v našem obrázku. Nejprve vezmeme úsečku délky 1/2.

Kolik chybí do 1, což je onen údajný součet celé řady? Evidentně 1/2. Pak přidáme 1/4, což dohromady dá 3/4 a chybí nám 1/4 k dosažení 1. V dalším kroku přidáme 1/8, což je přesně polovina toho, co chybělo do 1. Dostaneme součet 7/8 a zbývá 1/8 do 1. Pak přidáme 1/16, přesně polovinu toho, co ještě chybí, dostaneme 15/16 a zbývá 1/16 k doplnění.

Mělo by už být jasné, co se děje, v každém kroku doplníme přesně polovnu toho, co chybí do 1, jinými slovy, v každém kroku pokročíme o polovinu chybějící vzdálenosti do 1. Celá finta je teď v tom představit si, že když tohle budeme dělat nekonečně dlouho, dokud nevyužijeme všechna čísla typu 1/2k, tak dosáhneme 1. Jak už jsme naznačili, tyhle "nekonečné věci" mohou být trochu těžší k překousnutí, někteří lidé mohou mít pocit, že se k té 1 opravdu nedostaneme, jiní mohou mít pochybnosti o nekonečných procesech. Jestliže ještě potřebujete trochu přesvědčování, můžeme zkusit následující úvahu. Vezměme libovolné číslo menší než 1. Protože na každém kroku se část intervalu (0,1), která ještě není pokryta, rozpůlí, tak dříve nebo později bude to zvolené číslo spolknuto, tj. zahrnuto do součtu. Proto je tedy sumou pokryt celý interval (0,1).

I když tohle může vypadat trochu nereálně, ve skutečnosti se nekonečné sumy sčítají všude kolem nás a reálný svět funguje přesně tak, jak jsme to zde navrhli, stačí se jen dívat na věci správným způsobem. Asi nejúdernější příklad, že ta sumační záležitost je vlastně přirozená, je slavný Zenonův paradox.

Jak to funguje podle definice? V sekci Důležité příklady uvidíme, že částečný součet této řady je

Toto se snadno dokáže indukcí a souhlasí to s naším geometrickým přístupem výše. Limita {sN} je evidentně 1, takže podle definice

Příklad: Uvažujme řadu .
Selský rozum naznačuje, že součet nekonečně mnoha 1 by měl být nekonečno. A opravdu, snadno se nahlédne, že částečné součty jsou sN = N, protože sN je součet N jedniček. Posloupnost {N} jde do nekonečna pro N jdoucí do nekonečna, což dokazuje, že podle definice

Příklad: Uvažujme řadu .
Tato řada je zajímavá. Co dostaneme, když začneme sčítat její členy? Začneme s 1, pak přičteme sousední −1 a dostaneme se se součtem na 0, pak přičteme 1, což posune součet nahoru, ale hned další člen tohle zruší a jsme zpátky na 0. Jak pokračujeme doprava v naší řadě, celkový součet osciluje mezi 1 a 0. Zdá se tedy, že se součet nikdy neusadí u nějakého čísla, které bychom pak mohli rozumně nazvat součtem této řady. A to je také pravda. Teď to zkusíme podle definice.

Už jsme viděli, že výsledek částečného součtu sN závisí na tom, zda je N sudé nebo liché, vzorec je

Posloupnost {1,0,1,0,1,...} nekonverguje, takže podle definice také řada nekonverguje.

Poslední dva příklady jsou velmi důležité, protože ukazují, co může způsobit divergenci řady. Jestliže je řada divergentní, pak se buď snaží posčítat příliš mnoho a dojde k nekonečnu (popřípadě sčítá příliš velká čísla se záporným znaménkem a vyjde mínus nekonečno), nebo příliš osciluje; některé řady dokonce zvládnou obojí najednou. Tohle se bude hodit, až se podíváme blíže na problém konvergence v příští sekci a v části Teorie - Testování konvergence.

Poznámka: Existují aplikace, kde je potřeba obecnějšího pojmu konvergence, mimo jiné taková konvergence, aby také řada z našeho posledního příkladu konvergovala. Existuje několik takových obecnějších pojmů, jeden obzvláště užitečný naší poslední řadě určí kompromisní součet 1/2.

Poznámka: Je jedna pěkná pohádka (Thomsonova lampa), která ukazuje, jak oscilace může působit problémy, když se snažíme dojít k nějakému závěru. Co je zajímavé, tento příběh je umožněn faktem, že řada také může konvergovat. My použijeme řadu z příkladu výše, kde jsme sčítali 1/2k. Jdeme na to. Předpokládejme, že máme "ideální lampu", což znamená světlo, které se zapne a vypne bez zpoždění, přesně v okamžiku, kdy cvakneme vypínačem. Na začátku je vypnutá. Po 1/2 minuty ji zapneme. Po 1/4 minuty ji vypneme. Po 1/8 minuty ji zapneme. Po 1/16 minuty ji vypneme. A pokračujeme dál tímto způsobem. Je lampa 1 minutu po začátku vypnutá, nebo zapnutá?

Protože víme, že 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + ... = 1, vyplývá z toho, že během té jedné minuty lampu vypneme a zapneme nekonečně mnoho krát.Pokud použijeme tradiční značení 1 pro zapnuto a 0 pro vypnuto, tak se vlastně ptáme, co je na konci posloupnosti 1,0,1,0,1,0,... Víme, že tato posloupnost nemá limitu, takže není číslo (čili stav), které by šlo považovat za "konec" této posloupnosti. Otázka, kterou jsme položili, tedy nemá odpověď.

Někteří lidé mají pocit, že odpověd "není odpověď" stačí, jiní tvrdí, že ten problém má hluboké filozofické důsledky. Například to ukazuje, že i kdybychom měli úplné informace o minulosti nějakého objektu, pak to ještě pořád neznamená, že umíme určit jeho stav právě teď. Co to říká o naší schopnosti poznat náš svět? Jiní zase říkají, že tento příklad není relevantní, protože používá idealizovanou lampu, ve světě skutečném trvá přepnutí vypínače nějaký konečný (a konstantní) čas, tudíž dřív nebo později nebudeme mít čas na přepnutí vypínače požadovanou rychlostí a celá ta věc se sesype. A ještě další míní, že... my jsme naštěstí matematici a zde si s tím nemusíme lámat hlavu.

Změna indexace řady

Všimněte si, že způsob indexování je vlastně irelevantní. Skutečná podstata řady jsou čísla, která do ní jdou. Uvažujme například řadu

Když ji rozepíšeme v dlouhém značení, dostaneme

Všimněte si, že dostaneme přesně totéž, když si rozepíšeme

Ony dvě formální řady výše reprezentují tutéž řadu ukázanou mezi nimi, proto musí mít stejné vlastnosti, jde jen o dva rozdílné výrazy pro tentýž objekt. Poučení z tohoto příkladu je, že bychom se neměli příliš upínat na jedno určité vyjádření, ale vždy myslet na to, co ono vyjádření říká. V mnoha případech pomůže našemu porozumění, když si řadu rozepíšeme dlouhým způsobem. Občas dokonce silně pomůže, když si řadu přepíšeme do jiného výrazu. Jak se to dělá? Vždy si můžeme řadu napsat dlouhým způsobem a pak zkusit uhádnout nějaký lepší způsob její indexace, ale většinou dopadneme lépe, pokud použijeme substituci. Základní myšlenka je stejná jako u substituce pro jiné pojmy (limita, integrál atd, viz substituce). Namísto dlouhého vysvětlování ukážeme, jak se přejde od prvního k druhému vyjádření výše.

Jako obvykle si nejprve vybereme základní substituční rovnost, v tomto případě i = k − 2. Pomocí této rovnosti pak transformujeme všechny části řady, kde se vyskytuje k. Posun v indexu, který jsme právě viděli, je s přehledem nejčastějším typem substituce a používá se docela často. Zkušený řadič nemusí používat formální substituci, ale dokáže řadu přeindexovat intuitivně. U posunu je jednoduché praktické pravidlo: Pokud ve výrazu posuneme index na jednu stranu, pak se v mezích sumy musí indexy posunout o stejný posun na opačnou stranu. V našem příkladě jsme index zvětšili o dvojku, tudíž se mez zmenšila o dvojku. Často se pak ani nezavádí nový index, ale pracuje se s původním, i když to není zcela formálně v pořádku, ale ulehčuje to výpočty.

Posunová substituce neměníme vlastnosti řady.

Fakt.
Jestliže změníme indexaci řady pomocí substituce i = k + a pro nějaké celé číslo a, pak má nová řada přesně stejné vlastnosti jako řada původní.

To znamená, že neuděláme chybu, když budeme uvažovat pouze řady, jejichž indexy začínají v k = 1, protože každou řadu, jejíž indexování začíná jinde, lze pomocí posunu přeindexovat tak, aby začínala v 1. Volba takového společného počátku silně usnadní značení a zjednoduší teoretické úvahy, mnoho autorů to tak dělá. Protože tady s teorií moc nepracujeme, rozhodli jsme se většinou pochlapit a pracovat s n0, už proto, že některé velice populární řady začínají s 0 a my jim to chceme dovolit. Je vlastně jeden velice dobrý důvod, proč často dáváme přednost práci s "přirozeným" indexováním, raději než je přepisovat na začátek 1; taková změna indexace obvykle znamená, že se namísto jednoduchého k musí dosazovat nějaký výraz, z čehož pak vznikají komplikovanější vzorce.

Obecnější substituce jsou možné, ale používají se zřídka. Jedním z důvodů je, že musíme dávat velký pozor na zachování pořadí sčítání členů (viz přerovnání v následující sekci) a také musíme hlídat, abychom nějaký člen nevynechali.


Základní vlastnosti
Zpět na Teorie - Úvod do řad