B0B01LAGA

Lineární algebra B0B01LAGA --- zimní semestr 2023

Osnovu předmětu naleznete zde .

Hledáte-li materiály z přednášek, doporučenou literaturu, sbírky příkladů, atd., naleznete je zde.

Na této stránce naleznete požadavky k zápočtu a požadavky ke zkoušce.

Požadavky k zápočtu

Domácí příprava

Předmět je hodnocen 7 kredity, 1 kredit je za domácí přípravu. Cvičení neopakují přednášku, je třeba si doma projít a promyslet odpřednesenou látku. Na cvičení choďte připraveni.

Podmínky pro udělení zápočtu

Uznávání zápočtu: Zápočty z minulých let nebudou uznány, předmět je nutno opakovat v plném rozsahu.

Účast na cvičeních: Účast na cvičení je povinná. Mezi podmínky k dosažení zápočtu patří dostatečná a aktivní účast na cvičení. Podmínky upřesní cvičící.

Semestrální testy: Během semestru se píší dva testy. U každého testu je maximální bodový zisk 20 bodů a každý test trvá 40 minut čistého času. Na zápočet je nutné uspět v obou testech.

 • 1. test (cvičení v týdnu 13.11.--17.11.2023).
  Náplň: lineární prostor, báze, dimense, souřadnice, lineární zobrazení a jeho matice. Zde je ukázka 1.testu.
  Forma: dvě teoretické otázky po 5 bodech a jedna početní úloha za 10 bodů. Teoretické otázky na tento test jsou vybírány (a mírně přeformulovány) z odpřednesené látky.
  Nutný bodový zisk: 10 bodů. Při získání méně než 10 bodů je možnost opravného testu. Opravný test bude organisován centrálně a proběhne pravděpodobně 8.1.2024 a/nebo 9.1.2024 (budete včas informováni mailem).
  Bonus ke zkoušce: při úspěšném absolvování testu Vám bude u zkoušky přičten bonus podle vzorce bonus = počet získaných bodů.
 • 2. test (cvičení v týdnu 11.12.--15.12.2023).
  Náplň: determinanty a soustavy lineárních rovnic. Zde je ukázka 2.testu.
  Forma: dvě teoretické otázky po 5 bodech a jedna početní úloha za 10 bodů. Teoretické otázky na tento test jsou vybírány (a mírně přeformulovány) z odpřednesené látky.
  Nutný bodový zisk: 10 bodů. Při získání méně než 10 bodů je možnost opravného testu. Opravný test bude organisován centrálně a proběhne pravděpodobně 8.1.2024 a/nebo 9.1.2024 (budete včas informováni mailem).
  Bonus ke zkoušce: při úspěšném absolvování testu Vám bude u zkoušky přičten bonus podle vzorce bonus = počet získaných bodů.

Náhradní test: Nemůžete-li na cvičení, ve kterém se píše test, ze závažných důvodů dostavit (důvody posoudí cvičící), nebo pokud získáte méně než 10 bodů, můžete napsat náhradní test, jehož termín bude centrálně vypsán v posledním týdnu semestru (pravděpodobně 8.1.2024 a/nebo 9.1.2024; budete včas informováni mailem). Náplň náhradního testu a podmínky pro úspěšné napsání náhradního testu jsou stejné jako pro test v semestru.

Bonus u náhradního testu: bonus u každého z náhradních testů se počítá podle vzorce bonus = 1/2 počet získaných bodů. Pouze pokud k náhradě testu vedly závažné důvody (nemoc, atd), počítá se bonus u náhradního termínu podle původního vzorce bonus = počet získaných bodů. Závažnost situace posoudí cvičící.

Neúspěch u obou testů: Pokud neuspějete ani při náhradním testu, nebude Vám udělen zápočet.

Náhrada náhradního testu: Náhrada náhradního testu není možná.

Požadavky ke zkoušce

Zkouškové období předmětu B0B01LAGA končí dnem 18. 2. 2024. O vypsání termínů v KOSu budete včas informováni mailem.

Obecné podmínky konání zkoušky (při zhoršení epidemické situace může dojít ke změně)

 • Bez uděleného zápočtu se nelze účastnit ani písemné ani ústní části zkoušky.
 • Na termín zkoušky je možno se přihlásit pouze prostřednictvím systému KOS. Termíny jsou vypsány s dostatečným předstihem. Pro nepřihlášené studenty nebo náhradníky není zaručeno, že budou mít možnost se zkoušky zúčatnit.
 • Na zkoušce se prokážete kartou ISIC nebo jiným průkazem totožnosti s fotografií.
 • Na písemnou část zkoušky si přineste dostatečné množství prázdných listů A4 (nečtverečkovaných a nelinkovaných) a psací potřeby. Test není možné psát obyčejnou tužkou nebo červeně.
 • Žádné další pomůcky (kalkulačky, mobily, skripta) nejsou u zkoušky povoleny. Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty nebo z jiného zdroje) během zkoušky je klasifikován známkou F.
 • Na všechny části (A, B, C) je vyhrazen dohromady čas 60 minut. Záleží na Vás, které části se budete věnovat déle a kterou zvládnete za kratší dobu.
 • Maximální bodový zisk u zkouškové písemky je 60 bodů.
 • Na případném opravném termínu zkoušky jsou stejné podmínky, jako na termínu řádném.

Klasifikace

 1. Pokud získáte z písemné části zkoušky méně než 30 bodů, jste hodnoceni známkou F.
 2. Pokud získáte z písemné části zkoušky alespoň 30 bodů, přičtou se Vám bonusové body ze semestru. Je-li tento součet méně než 50 bodů, jste hodnoceni známkou F.
 3. Pokud je součet bodů z písemné části zkoušky a bonusu ze semestru alespoň 75 bodů, můžete se zúčastnit ústní zkoušky. U ústní zkoušky můžete získat dalších maximálně 20 bodů.

Celková známka je udělena podle následující stupnice:

méně než 50 bodů F (nedostatečně, failed)
50 -- 59 bodů E (dostatečně, sufficient)
60 -- 69 bodů D (uspokojivě, satisfactory)
70 -- 79 bodů C (dobře, good)
80 -- 89 bodů B (velmi dobře, very good)
90 a více bodů A (výborně, excellent)

Podrobnosti k písemné části zkoušky

 1. Vzorové zadání písemné části zkoušky je zde. Ukázka titulní strany je zde .
 2. Část (A) (otázky s nabídkou odpovědí) obsahuje čtyři otázky, ke každé otázce jsou připojeny čtyři nebo pět různých odpovědí. Přitom právě jediná nabízená odpověď je správná. Za správně zvolenou odpověď na jednotlivou otázku dostanete 5 bodů. Za nevyplněnou odpověď dostanete 0 bodů a za nesprávně vyplněnou odpověď dostanete -2 body. Pokud je celkový součet bodů v části (A) záporný, je tento součet přehodnocen na 0 bodů.

  Na část (A) odpovíte vyplněním tabulky. Například takto:

    1 a
    2 d
    3 - (nevím)
    4 c
  

  Mezivýpočty ani další rozbor odpovědí k části (A) není nutné odevzdávat.

 3. Část (B) (definice a důkaz). V zadání části (B) je tvrzení, které je potřeba dokázat. V závorce následuje seznam pojmů, které je potřeba správně a jednoznačně definovat a tyto definice v důkazu použít. V odpovědi byste měli uvést definice uvedených pojmů a dále podrobnou a smysluplnou argumentaci, která objasňuje pravdivost uvedeného tvrzení. Nebojte se používat českého jazyka. Nic neříkající hromádka matematických značek se nepovažuje za správně vedenou argumentaci.

  Teoretické otázky do části B jsou vybírány (a mírně přeformulovány) z odpřednesené látky.

  Za správně formulované definice dostanete 10 bodů, za správně vedený důkaz dostanete dalších 10 bodů.

 4. Část (C) (početní úloha). Kromě zřetelně označeného výsledku (tj., odpovědi celou větou) je nutné odevzdat všechny mezivýpočty a stručné zdůvodnění postupu. Postup musí být zapsán přehledně a srozumitelně. Podrobné důkazy jednotlivých postupů není nutné uvádět. Úloha je volena tak, aby bylo možné provést výpočet bez kalkulačky.

  Za chybný postup není možné dostat body, i když jsou nějaké výpočty odevzdány. Za numerickou chybu, ale jinak správný postup, se strhává 1 nebo 2 body. Za část výpočtu (nedokončenou nebo později s chybným pokračováním) dostanete odpovídající poměrný počet bodů z 20.

Poslední úprava těchto pravidel: 20. 9. 2023.

Poslední změna stránky: 20. 9. 2023.