Materiály o Maple

(For some things in English see below.)

Maple je užitečný pomocník pro počítání s komplikovanějšími výrazy, který hravě zvládne většinu toho, co se chce po studentech v kursech analýzy, a mnoho dalšího. Nicméně má i své mouchy, takže ideální přístup je přemýšlet vlastním mozkem a Maple používat jako počítací svaly.
Podobnou práci odvede i Mathematica. Moc velký rozdíl mezi nimi není, je to otázka osobní preference. Já jsem zvolil Maple, protože mi nostalgicky připomíná veselé studentské roky v Kanadě. Studenti ČVUT si jej také mohou stáhnout zdarma ze stránek ČVUT.

Naučit se Maple na základní úrovni není těžké, například si v něm zkuste projít následující soubory.
Úpravy výrazů a řešení rovnic (úvod do ovládání Maple)
Limita a derivace
Integrály
Grafy
Sumy a řady
Taylorovy polynomy (malý bonus)
Extrémy (nahlédnutí do procedurálního programování)

Zejména ve fázi, kdy se Maple učíte, rozhodně doporučuji hned po instalaci vypnout "pokročilé" funkce. Zejména doporučuji zrušit roztomilé psaní
Tools=>Options=>Display=>Input Display: Maple Notation
a přepnout defaultní formát z dokumentu na worksheet
Tools=>Options=>Interface=>Default format for new worksheets: Worksheet.
On totiž "vylepšený" Maple vstupy i výstupy přeformátuje do pěkného písma a "přirozeného" matematického zápisu. Když pak hledáte chybu, tak vidíte třeba ex a není snadné poznat, jestli jste použili správný vstup exp(x), nebo udělali klasickou chybu a napsali e^x. Je také obtížné poznat, zda jste skutečně u násobení použili značku *.

Může se vám hodit superstučný manuál k Maple, který jsem sám pro sebe napsal anglicky, najdete jej tedy níže.

Knihovna NumericalMethods, kterou jsem pro Maple vytvořil, obsahuje základní numerické metody a je zaměřena na experimentování a objevování. Příkazy jsou docela ukecané, takže pokud se zrovna netrefíte do nějaké option, měly by vám poradit a tak ušetřit časté běhání do Helpu.
Pokud si ji chcete instalovat na svůj počítač, stáhněte si soubory
NumericalMethods.mla (knihovna příkazů)
NumericalMethods.hdb (knihovna Help pro starší verze)
NumericalMethods.help (knihovna Help od verze 18)
a dejte do knihovní složky vašeho Maple, tradičně to bývá .../veci-map/lib/.

Pokud by vás Help zlobil, zde jsou stránky jednotlivých příkazů:
NumericalMethods
IntNumeric
Root
ODENumeric
ODENumericTaylor
MatrixEliminate
BackSubstitute
MatrixIterate
SpectralRadius
PowerIterate

 

Resources on Maple

Maple is a fairly good piece of software that can do calculus (and many other things) better than most students, and probably better than quite a few math professors. Our students can get it legally for free from CTU download pages.

It is quite simple to learn Maple on a basic level, for instance you may just go through these worksheets.
Expressions and equations (introduction to Maple)
Limit and derivative
Integrals

You may appreciate a very brief manual that I prepared for myself.

When you are learning Maple, it is helpful if you switch of its "advanced" features. In particular I recommend that you switch off the cute font,
Tools=>Options=>Display=>Input Display: Maple Notation
and switch the default format from document to worksheet
Tools=>Options=>Interface=>Default format for new worksheets: Worksheet.
This is especially important in the learning phase, since the "improved" Maple shows both input and output in nice letters and "natural" mathematical notation. When you are looking for a mistake, you see for instance ex and don't recognize whether you typed the correct exp(x) or made the classical error e^x. It is also not easy to recognize whether you used the correct multiplication character *.

The NumericalMethods package that I made for Maple includes essential numerical methods and its focus is on exploration and experimentation. The commands are quite "talkative", so if you do not quite get some option right, it should advice you on what to do, sparing you the need of going to Help pages all the time.
To install it on your computer, download the files
NumericalMethods.mla (package itself)
NumericalMethods.hdb (Help for older versions)
NumericalMethods.help (Help for versions 18 or later)
and place them in the library folder of your Maple installation, traditionally it is .../veci-map/lib/.

If Help gave you trouble, here you can read pages for the commands:
NumericalMethods
IntNumeric
Root
ODENumeric
ODENumericTaylor
MatrixEliminate
BackSubstitute
MatrixIterate
SpectralRadius
PowerIterate