Statistika a pravděpodobnost B0B01STP a B6B01PRA / Pravděpodobnost a statistika B6B01PST

Aktuálně pro LS 2024

Bodovací testy:

1.test (11.4.2024, tj. 8.týden semestru, ve 12:45): Bayesova věta, základní pravděpodobnostní rozdělení - zadání a řešení

2.test (16.5.2024, tj. 13.týden semestru, ve 12:45): centrální limitní věta, metoda maximální věrohodnosti - zadání a řešení

Přednáška

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde.
Poznámky k přednášce se nachází zde (poslední aktualizace 2.2.2012).

Slidy přednášek se nacházejí zde (poslední aktualizace podzim 2023).

Videa z přednášek (natočeno LS 2020 a 2021): https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQk5bepzxzXnHwZ_aWVCzNWs

Cvičení

Příklady probírané na cvičení se nacházejí zde (řešení budou postupně doplňována).
K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a kvantily základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice.

K procvičení lze využít také sbírku příkladů.

Zápočet

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních. K udělení zápočtu je třeba mít účast na minimálně sedmi konaných cvičeních.

Další podmínkou je pak získání 12 bodů za aktivitu, a to kombinací následujících způsobů:

  1. během semestru se budou psát na přednáškách 2 testy zaměřené na příklady počítané na cvičeních, přičemž za každý nich bude moct student získat až 8 bodů, tj. celkem lze z testů získat až 16 bodů (při psaní testu budou mít studenti k dispozici jeden list formátu A4 s vlastními poznámkami - vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod. - nebude však dovolena žádná elektronika, a to ani kalkulačka),
  2. během cvičení bude možné získat body také za řešení úloh u tabule,  orientačně 1-3 body za příklad dle obtížnosti úlohy a předvedeného výkonu, nejvýše však 6 bodů během jednoho cvičení.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. K písemné části zaměřené částečně na teorii, ale hlavně na počítání příkladů, budou mít studenti k dispozici 3 listy formátu A4 s vlastními poznámkami (tj. vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod.), žádná elektroniky nebude dovolena. Přísně zakázaná je samozřejmě jakákoliv komunikace s ostatními studenty či jinými osobami kromě osoby zkoušejícího. Porušení jak tohoto zákazu tak i ostatních pravidel zmíněných výše je ihned hodnoceno známkou F.
Zde je k nahlédnutí ukázková zkoušková písemka a její řešení.
Z písemné části bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení je:

A ... 90-100 bodů
B ... 80-89 bodů
C ... 70-79 bodů
D ... 60-69 bodů
E ... 50-59 bodů
F ... 0-49 bodů.

Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, při níž si může zlepšit hodnocení o jeden stupeň, při excelentním výkonu až o dva stupně, avšak při základních neznalostech mu/jí může být známka snížena až na stupeň F.

Starší písemky lze stáhnout zde.